เอกสาร : อภิปรัชญาในความเชื่อ
และ พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ ในนครศรีธรรมราช
 
ผลงานของ : น.ส.พรพรหม ชลารัตน์
ลิขสิทธิ์ของ : สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การศึกษาอภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราชนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นจริงของเทพเจ้า ซึ่งปรากฎอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมของชาวนครศรีธรรมราช ความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้าง ผู้กำหนด ผู้กำกับความเป็นไปของโลกและชีวิต และความเชื่อที่ว่า เทพเจ้ามีคุณลักษณะ คุณสมบัติที่แตกต่างกันไป

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
(เอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF จึงต้องใช้ Adobe Reader ในการอ่าน และถูกบีบไฟล์ให้เล็กลงด้วยโปรแกรม Winzip
จึงต้องมีทั้งซอฟท์แวร์ Adobe Reader และ Winzip ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้ในการเปิดไฟล์เหล่านี้)


- บทคัดย่อ / คำอธิบาย
(จุดเริ่มต้นในการศึกษาความเป็นจริงของโลกซึ่งปรากฎอยู่ในความเชื่อของชาวนครศรีธรรมราช)

- ที่มาและความสำคัญของปัญหา
(อธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องผีสาง นางไม้ วิญญาณ กรรม เทพเจ้า)

- ความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช
(เรื่องของเทพเจ้าทั้งแปดทิศ พระอินทร์ พระยม พระวรุณ ฯลฯ ความเชื่อเกี่ยวกับพระวิษณุ พระอิศวร ศิวลึงค์ และคณะเทพของพราหมณ์)

- พิธีกรรมที่ได้รับอิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช
(อธิบายพิธีกรรมอันเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความเชื่อของมนุษย์ การพลีกรรม การบวงสรวง ต้นไม้มงคล พิธีฝังรก พิธีขึ้นเปล พิธีทำขวัญเด็ก พิธีสวดภาณยักษ์เพื่อไล่แม่มด พิธีตรียัมพวาย พิธีสงกรานต์ พิธีงานเดือนสิบ พิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ)

- อภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรม
(หลักความจริงที่แฝงอยู่เบื้องหลังความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ กำเนิดของเทพเจ้า สภาวะของเทพเจ้า ลักษณะหน้าที่ของเทพเจ้า ความเป็นจริงของโลกตามคติของพราหมณ์ ความเป็นจริงของเทพเจ้าตามคติของพราหมณ์ ความมีอยู่ของพรหมัน ความเป็นไปของเทพเจ้า ฯลฯ)

- สรุปและอภิปราย
(แนวคิดเชิงอภิปรัชญาตามคติของศาสนาพราหมณ์ ที่แฝงอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมของชาวนครศรีธรรมราช)

- เอกสารอ้างอิง
(หนังสือที่แนะนำให้อ่านเพื่อศึกษาเพิ่มเติม)


***เผยแพร่เพื่อการศึกษา ห้ามนำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด***
ติดต่อขออนุญาตและรวบรวมโดย : เว็บไซต์สยามคเณศ