Archive for the ‘อบรมสัมมนา เรื่องธรรมะ การทำสมาธิ กฎแห่งกรรม ฯลฯ’ Category

สะพานเชื่อมคนสู่ธรรม ณ ‘บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้’

สะพานเชื่อมคนสู่ธรรมณ ‘บ้านพุฒมณฑา บ้านแห่งการเรียนรู้’ : เยือนถิ่นเรือนธรรม เรื่องและภาพ ไตรเทพ ไกรงู

7fdbj67d9dicg58aa6ige

“ครูสร้างบ้านพุฒมณฑาเพราะครูคิดว่าเรามีเงินทองได้ก็เพราะคนในสังคมวางใจและศรัทธาเรา เขาให้เรามา เราไม่ควรเอาทั้งหมดเราต้องแบ่งคืนกลับไป เพราะชื่อของครูลิลลี่เกิดขึ้นจากศรัทธาของคนที่เขาให้เรามา เราก็ต้องแบ่งปัน ครูอยากจะสอนให้เด็กมีปัญญา ซึ่งจะเป็นหนทางทำให้เขาพบกับความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง จึงสร้างบ้านหลังนี้ขึ้น ทุกคนสามารถเข้าไปใช้บริการที่บ้านหลังนี้ได้” นี่คือความตั้งใจของนายกิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ หรือที่รู้จักกันในนาม “ครูลิลลี่”

“บ้านพุฒมณฑา” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๒ บนเนื้อที่สีเขียวกว่า ๔ ไร่ โดยความตั้งใจของครูลิลลี่ จากจุดแรกเริ่มเดิมทีที่ต้องการสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้สังคม และเพื่อให้ได้มาใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมแห่งขุนเขาที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติ

อย่างไรก็ตามแรกเริ่มเดิมทีนั้น ครูลิลลี่ได้เร่งในส่วนของบ้านพักก่อนเพื่อให้คุณแม่มณฑาได้พักฟื้นร่างกาย แต่เมื่อที่สุดคุณแม่มณฑาได้ถึงแก่กรรมไป โครงการบ้านเพื่อการพักผ่อนตากอากาศจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงเจตนารมณ์ใหม่เป็นการสร้างบ้านเพื่อสังคม บ้านเพื่อพุทธศาสนิกชน และบ้านแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็น “บ้านแห่งการเรียนรู้” ทั้งนี้เพื่อมอบอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณงามความดีของคุณแม่มณฑา จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านพุฒมณฑา”

ครูลิลลี่ บอกว่า บ้านพุฒมณฑาตั้งขึ้นมามิได้มีเจตนาแสวงหาผลกำไร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเผยแผ่ธรรมอันบริสุทธิ์ แก่สาธุชนทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในขณะที่ไม่มีรายรับเลย รายรับของบ้านพุฒมณฑาได้มาจากการบริจาคของผู้ปฏิบัติธรรมรุ่นก่อนได้มอบไว้ให้เท่านั้น Read more »

‘สมาธิ ขณิกสมาธิ’ : คำวัด พระธรรมกิตติวงศ์

5bb7698j7dkjeb7ai7ifc

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน องค์ท่านเมตตาสอนว่า “การบำรุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่า จึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจ คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง”

การนั่งสมาธิภาวนา หลวงปู่มั่น กล่าวไว้ว่า “การภาวนา คือการอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผล อรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนาเป็นรั้วกั้นความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุขใจ ที่ยังมิได้รับการอบรมจากการภาวนา”

ก่อนอื่นที่เราจะนั่งสมาธิภาวนา ให้หาสถานที่อันเป็นมุมสงบ นั่งเข้าที่เอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น ไม่เอียงซ้ายนัก ไม่เอียงขวานัก ไม่ก้มนัก ไม่เงยนัก ทำตัวให้สบายๆ ดูท่าการประทับนั่งของพระพุทธรูปเป็นแบบอย่าง หากไม่สะดวกที่จะนั่งอยู่ขัดสมาธิอยู่กับพื้น ก็ให้นั่งบนเก้าอี้หรืออะไรก็ได้ตามแต่สะดวก

คำว่า “สมาธิ” พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม ได้อธิบายความหมายไว้ว่า ความตั้งมั่นแห่งจิต ความที่จิตตั้งมั่น

สมาธิ คือ ภาระที่จิตมั่นคง แน่วแน่ ไม่หวั่นไหวฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ภายนอกด้วยอำนาจสติที่กำหนดจับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้มั่นคง

สมาธิ จะเกิดได้ด้วยการบำเพ็ญสมถกรรมฐาน Read more »

เรียนเชิญมานั่งสมาธิ ปฏิบัติรวมกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

คนเราไปวัดก็เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศล ไม่ว่าจะด้วยการทำทานรักษาศีล หรือเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ดังนั้นเพื่อให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มที่ จึงควรมีการเตรียมตัวเตรียมใจ ดังนี้
. การเตรียมใจ

– จัดภารกิจที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย หรือมอบหมายให้ผู้ที่ไว้วางใจทำแทน ขณะไปทำบุญจะได้ไม่กังวล
– สำรวมใจน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาแล้วตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความปีติเบิกบาน แช่มชื่น ผ่องใส จะได้มีกำลังใจที่จะทำความดีเพิ่มขึ้น
– ก่อนเข้านอน กราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นการเตรียมใจให้สะอาด เหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลในวันรุ่งขึ้นได้เต็มที่
– ในขณะเดินทางไปวัด ไม่ควรสนทนากันในเรื่องที่จะทำให้ใจขุ่นมัว แต่ควรระลึกถึงเรื่องบุญกุศล และตั้งใจให้แน่วแน่ว่าไปวัดวันนี้จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้เต็มที่
  Read more »
. . . . . . . .