Archive for the ‘ร่วมจัดพิมพ์หนังสือธรรม’ Category

ขอเชิญร่วมสร้างปั๊บสืบสานอายุพระพุทธศาสนาล้านนา เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์

ขอเชิญญาติธรรมสาธุชนทั้งหลายร่วมสร้างปั๊บสา (หนังสือมนต์เมืองเหนือ) ถวายพระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมหาโพธิ์วงศาจารย์ (สุจี กตฺตสารมหาเถระ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์ ศกหน้า(๒๕๕๖) โดยปั๊บสา (หนังสือมนต์เมืองเหนือ) ดังกล่าวทางคณะผู้จัดสร้่งเห็นว่ามีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เพราะหนังสือดังกล่าวได้รับสืบทอดมาตั้งแต่การสังคายนาครั้งแรก ในแผ่นดินสุวรรณภูมิสมัย พระเจ้าติโลกราช เจ้าผู้ครองอาณาจักล้านนา (ภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน) แต่เนื่องด้วยคณะผู้จัดมีทุนทรัพย์น้อยที่จะจัดสร้างจึงได้บอกบุญผ่านกระแสธรรมแห่งโลกออนไลน์ และหนังสือปั๊บสาดังกล่าวมีทั้งหมด ๑ ชุด ( ๓ เล่ม) ราคาชุดละ ๕๐๐ บาท สร้างจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด หรือมากกว่านั้นหากมีผู้อุปถัมป์เป็นเจ้าภาพมาก
Read more »

. . . . . . . .