เรียนเชิญมานั่งสมาธิ ปฏิบัติรวมกัน ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

คนเราไปวัดก็เพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศล ไม่ว่าจะด้วยการทำทานรักษาศีล หรือเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา ดังนั้นเพื่อให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มที่ จึงควรมีการเตรียมตัวเตรียมใจ ดังนี้
. การเตรียมใจ

– จัดภารกิจที่จำเป็นให้เสร็จเรียบร้อย หรือมอบหมายให้ผู้ที่ไว้วางใจทำแทน ขณะไปทำบุญจะได้ไม่กังวล
– สำรวมใจน้อมระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาแล้วตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดความปีติเบิกบาน แช่มชื่น ผ่องใส จะได้มีกำลังใจที่จะทำความดีเพิ่มขึ้น
– ก่อนเข้านอน กราบบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ทำวัตรเย็นเป็นการเตรียมใจให้สะอาด เหมาะจะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลในวันรุ่งขึ้นได้เต็มที่
– ในขณะเดินทางไปวัด ไม่ควรสนทนากันในเรื่องที่จะทำให้ใจขุ่นมัว แต่ควรระลึกถึงเรื่องบุญกุศล และตั้งใจให้แน่วแน่ว่าไปวัดวันนี้จะเก็บเกี่ยวบุญกุศลให้เต็มที่
 
๒. การแต่งกาย

สวมชุดขาวขาวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 – ควรสวมเสื้อผ้าสีขาวทั้งชุด หรืออย่างน้อยก็เสื้อสีขาวการแต่งกายชุดขาวมีข้อดีหลายประการ คือ ทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรม ทำให้เกิดความเสมอภาคแก่ชนทุกชั้น ทำให้เกิดสติมีความสำรวมระวังเพิ่มขึ้น ทำให้ใจผ่องแผ้วพร้อมที่จะเข้าถึงธรรม
 – ไม่ควรสวมเสื้อผ้าโปร่งบาง หรือหรูหราราคาแพงเกินไป
 – ไม่ควรสวมเสื้อผ้ารัดรูป เพื่อสะดวกในการกราบไหว้พระและนั่งสมาธิ ผู้หญิงไม่ควรนุ่งกระโปรงสั้น หรือผ่าหน้าผ่าหลัง ควรนำผ้าคลุมเข่าไปด้วย เพื่อใช้คลุมเข่าขณะนั่งพับเพียบหรือนั่งสมาธิ
 – ผู้ชายควรตัดผมให้สั้น ถ้าไว้ผมยาวก็หวีให้เรียบร้อย ส่วนผู้หญิงอย่าแต่งผมประณีตเกินไป ผู้พบเห็นจะได้ไม่เกิดความคิดฟุ้งซ่าน
 – ควรเว้นการประพรมน้ำหอม
 – ไม่ควรแต่งหน้า เขียนคิ้ว ทาปาก ทาเล็บ ฯลฯ จนเกินงาม
 – ไม่ควรสวมเครื่องประดับราคาแพง เช่น แหวนเพชร นาฬิกาเรือนทอง หรือสร้อยทองคำเส้นโต ๆ ฯลฯ
 
๓. การนำเด็กไปวัด
 
     การนำเด็กไปวัดเป็นสิ่งที่ดี เป็นการปลูกฝังนิสัยที่ดีแก่เด็ก ทำให้เด็กได้ใกล้ชิดพระศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์ แต่มีข้อควรระวัง คือ อย่านำเด็กอ่อนไปวัดโดยไม่จำเป็น เพราะอาจก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นได้ ถ้านำเด็กไปด้วย ควรดูแลอย่างใกล้ชิด หรือนำไปฝากเลี้ยงที่ศูนย์ลูกแก้ว ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล ด้านทิศตะวันตก
ขณะอยู่ในวัด 
     วัด เป็นที่รวมของคนหลายประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านอายุ ฐานะ ความเป็นอยู่ การศึกษา อาชีพ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันย่อมเกิดขึ้นได้ง่าย จึงจำเป็นต้องระมัดระวังตน เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวบุญได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นเมื่อเดินทางไปถึงวัดแล้วพึงปฏิบัติดังนี้
 – ปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามสำรวมกาย วาจา ใจ ให้สงบเรียบร้อย งดอาการคะนองทั้งปวง ทั้งนี้เพื่อ รักษากาย วาจา ใจของเราให้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญ
 – ก่อนเข้าพื้นที่ปฏิบัติธรรมควรถอดรองเท้าวางอย่างเป็นระเบียบแล้วเข้าไปนั่งในบริเวณที่จัดไว้
 – ในการประกอบศาสนพิธี เช่น สวดมนต์ สมาทานศีล ถวายสังฆทาน ฯลฯ ควรเปล่งเสียงอย่างชัดเจนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อก่อให้เกิดปีติ และเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัยด้วยวาจา
 – ไม่พูดคุยกันในขณะปฏิบัติธรรม และไม่เปิดโทรศัพท์มือถือ จะได้ไม่รบกวนการทำสมาธิภาวนา
 – พยายามอดทนต่อสิ่งที่ทำให้ขุ่นข้องหมองใจ เช่น อากาศร้อนความหิวกระหาย กิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมของคนบางคน และการไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ควรแผ่เมตตาให้ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และควรควบคุมโทสะอย่าให้เกิดขึ้น จะได้เก็บเกี่ยวบุญไปได้อย่างเต็มที่
 – เวลาพระภิกษุสามเณรเดินผ่านมา ให้ประนมมือไหว้ด้วยความเคารพ เวลาพูดกับพระภิกษุสามเณร ควรนั่งลงและประนมมือไหว้
 – เข้าแถวรับอาหารอย่างมีระเบียบ เมื่อรับประทานเสร็จแล้วนำภาชนะไปทิ้งในถุงเก็บเพชรพลอย (ถุงขยะ)

กฎระเบียบของวัดพระธรรมกาย
      เนื่องจากวัดพระธรรมกายเป็นบุญสถานที่มีสาธุชนมาบำเพ็ญบุญร่วมกันเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความสงบ เรียบร้อย และสามารถดำรงไว้ซึ่งความเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ดังนี้
– ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามา
– ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่นำมาซึ่งความร้อนใจ
– ห้ามนำสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ เข้ามาจำหน่าย
– ห้ามเปิดวิทยุ เครื่องกระจายเสียง และเทปบันทึกเสียงเพลง
– ห้ามปล่อยสัตว์ในบริเวณวัด
– ห้ามโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงใด ๆ ทั้งสิ้น
– ห้ามร้องรำทำเพลง หรือแสดงการละเล่นทุกชนิด
– ห้ามทำนายทายทักโชคชะตา และคุยกันด้วยเรื่องการเมืองที่ทำให้ร้อนใจ
– ห้ามเรี่ยไร และแจกใบฎีกาทุกชนิด
– โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ขอขอบคุณhttp://www.dmc.tv/
 

 

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .