“พระครูวิจิตรสรคุณ” ผู้ส่งเสริมการศึกษาปริยัติ

view_resizing_images

งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศในสาขาต่างๆ โดยเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร

ในส่วนของจังหวัดแพร่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ “พระครูวิจิตรสรคุณ” เลขานุการสำนักศาสนศึกษา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ ประเภทส่งเสริมการพระพุทธศาสนาสาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ปัจจุบัน พระครูวิจิตรสรคุณ (ถาวร ธัมมถาวโร) อายุ 28 ปี พรรษา 8 มีนามเดิม ถาวร สิงห์บุตร เกิดวันที่ 13 มี.ค.2529 บ้านเลขที่ 174/1 หมู่ที่ 8 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ บิดา-มารดา ชื่อ นายอรุณ และนางสังเวียน สิงห์บุตร เมื่ออายุได้ 13 ปี บิดา-มารดา ได้นำไปบรรพชาที่วัดพระบาทมิ่งเมือง เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2542 มีพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ ครั้นอายุครบ 20 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2549 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีพระราชเขมากร (ประยุทธ ภูริทัตโต) วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

หลังอุปสมบท ท่านมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ และสามารถสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานปกครองได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร และเป็นหัวหน้ากุฏิพระราชปริยัตยานุสรณ์
งานการศึกษาสงฆ์ เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบธรรมศึกษา เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรม) สำนักศาสนศึกษาวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

ท่านได้สนองงานเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ดำเนินการจัดหาทุนอุปการะเลี้ยงดูพระภิกษุ-สามเณร และศิษย์วัดต่างจังหวัด โดยรับเข้ามาพักจำพรรษาในวัด ส่งเข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับชั้นต่างๆ โดยไม่ต้องเสียค่าภัตตาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ดำเนินการจัดหาทุนเพื่อการศึกษาต่อพระภิกษุ?สามเณร ที่สามารถสอบผ่านพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการอุปถัมภ์การสอบพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี โดยรับเป็นเจ้าภาพจัดถวายภัตตาหารและน้ำปานะพระภิกษุ?สามเณรที่เข้าสอบบาลี

งานเผยแผ่ เป็นวิทยากรแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง ในรายการ “พุทธธรรมคำเมือง จากโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์” ทางสถานีวิทยุ กวส.2 จังหวัดแพร่ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.00-21.00 น. อีกทั้งเป็นวิทยากรแสดงพระธรรมเทศนาพื้นเมือง ในวันพระ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนและในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดแพร่ จนถึงปัจจุบัน

ความสามารถพิเศษ ท่านสามารถอ่าน-เขียนอักษรภาษาล้านนา แสดงปาฐกถาธรรม เทศน์ทำนองพื้นเมืองล้านนา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ และเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี พระวินยาธิการ อำเภอเมืองแพร่

ปฏิบัติตามหน้าที่สนองงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด จนได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นโครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนจังหวัดแพร่ ด้านคลังสมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอขขอบคุณ http://www.khaosod.co.th

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . .