องค์พระศิวะมหาเทพ การขอพรพระศิวะ การบูชาพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ วิธีไหว้พระศิวะ

พระศิวะมหาเทพ อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของพระศิวะ

พระศิวะทรงเป็นเทพที่ประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดีและยึดมั่นในศีลธรรมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใดประพฤติตัวเพื่ออุทิศถวายแก่พระศิวะแล้วปรารถนาสิ่งวิเศษใดๆ พระองค์ก็จะประทานพรที่ต้องการให้ ในทางตรงกันข้าม เมื่อได้พรสมปรารถนาแล้ว วันข้างหน้าบุคคลผู้นั้นกระทำผิดไปจากความดีงามที่เคยทำอยู่ ผู้นั้นก็จะได้รับภัยพิบัติในชีวิต พระศิวะมหาเทพจึงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย

ความเชื่อด้านอื่นนั้นว่ากันว่าพระศิวะทรงเป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและทำให้เกิดความดีงามอันเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น สามารถปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ยิ่งนัก หากผู้ใดเจ็บป่วยหรือต้องการขอพรให้คนในครอบครัวหายเจ็บไข้ได้ป่วย หากได้กระทำการบวงสรวงบูชาพระศิวะพร้อมด้วยบทสวดมนต์ต่างๆ และขอพรจากพระศิวะด้วยใจยึดมั่น ก็มักปรากฏว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นถูกปัดเป่าให้หายไปได้

ผู้ที่มีความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามหาทำการบูชาขอพรจากพระศิวะแล้ว พระศิวะก็จะประทานพรให้ผู้นั้นได้พ้นจากความทุกข์ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพระศิวะที่ว่า พระองค์ทรงเป็นเทพที่จะอำนวยพรประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพกสิกรรมทุกแขนง ผู้บวงสรวงบูชาพระศิวะแล้วก็จะมีความสำเร็จและมีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์พูนสุข

อีกบทบาทหนึ่งที่แตกต่างจากมหาเทพองค์อื่นอย่างชัดเจน นอกจากบทบาทของการเป็นมหาเทพผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาแก่มนุษย์แล้ว พระศิวะยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา หรือ เป็นเทพเจ้าแห่งการดนตรีและศิลปะการร่ายรำระบำฟ้อนอีกด้วย เรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์จึงเป็นที่กล่าวขานในหมู่ประชาชนผู้มีความเลื่อมใส ในประเทศไทยก็ได้มีการก่อสร้างรูปปั้นและสัญลักษณ์ของพระศิวะจำนวนมาก

จาก หนังสือพระศิวะมหาเทพ ป๊อก เชลซี

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .