พญาครุฑ ตำนานพญาครุฑ มหาอำนาจ มหาบารมี

พญาครุฑ สัตว์ป่าหิมพานต์เป็นใหญ่เหนือนกทุกเผ่าพันธุ์ในโลก และยังเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์ตามความเชื่อในระบอบการปกครองที่ไทยเต็มใจรับมาจากอินเดีย

คุณสมบัติโดดเด่นที่พญาครุฑได้รับการยกย่องให้เป็นพญาแห่งวิหคทั้งหลาย 1. พละกำลังอันมหาศาล มีกำลังวังชาได้ไม่มีวันหมด แม้แต่องค์พระนารายณ์ยังต้องขอผูกมิตร 2.มีเชาว์ปัญญาอันล้ำเลิศ 3. มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีอย่างสูงส่ง

ภาพอันทรงฤทธิ์และมีคุณธรรมเป็นเลิศของพญาครุฑ ส่วนใหญ่มาจากความเชื่อของชาวฮินดู ซึ่งเชื่อว่าพญาครุฑเป็นสัตว์ที่เก่งฉกาจ ฉลาดแก้ปัญหา และมีกำลังมหาศาล ยากที่จะหาใครมาต่อกรได้

อีกทั้งเชื่อว่าพญาครุฑมีเพียงแค่องค์เดียว มิได้มีหลายองค์เหมือนเช่นความเชื่อในชนชาติอื่นๆ

ในคัมภีร์ปุราณะบางตำรายังกล่าวว่า พญาครุฑเป็นอวตารของพระนารายณ์ และบางตำราก็ว่าเป็นผู้ที่พระนารายณ์ทรงสร้างขึ้นด้วยพระองค์เอง แต่ไม่ว่ากําเนิดพญาครุฑจะเป็นอย่างไร ชาวฮินดูก็มีความศรัทธาต่อพระญาครุฑอย่างมาก ในยามที่เผชิญปัญหากับสิ่งชั่วร้ายหรือสัตว์ร้าย ให้เอ่ยนามพญาครุฑ 3 ครั้ง เชื่อว่าเป็นการเรียกพลังอำนาจบารมีและพลังวังชาอันแข็งแกร่งของพญาครุฑเข้าสู่ตนเอง ทำให้คนผู้นั้นรอดพ้นจากภยันตรายได้

ความเชื่อในศาสนาพุทธของเราจากพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจนว่า ครุฑเป็นวิหคขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง มีหลายเผ่าพันธุ์ อาศัยอยู่ตามป่าไม้งิ้วดำ อาหารของพญาครุฑ คือเนื้อทุกชนิด ไม่เฉพาะเจาะจงต้องเป็นนาคอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจ

คนไทยได้ผนอกความเชื่อความศรัทธาพญาครุฑเข้ากับสถาบันกษัตริย์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเคารพที่มีต่อพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นผู้มีอำนาจเหนือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน เปรียบพระมหากษัตริย์ประดุจอวตารของพระนารายณ์ ที่เบื้องบนส่งมาเพื่อช่วยปัดเป่าทุกข์อํานวยสุขให้ไพร่ฟ้า ในยามที่พระองค์ทรงอวตารมาปราบยุคเข็ญ องค์นารายณ์จะประทับมาบนพญาคุณเสมอ

พญาครุฑจึงเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีรูปพญาครุฑไปปรากฏอยู่ในแห่งใด นั่นแสดงว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงประทับอยู่ที่แห่งนั้นด้วย เป็นอย่างยิ่งขวัญกำลังใจให้แก่พสกนิกร ไม่ต้องเกรงกลัวภยันตรายหรือสิ่งชั่วร้ายมารบกวน

จากหนังสือ : พญาครุฑ มหาอำนาจ มหาบารมี โดย ปาณกัญญ์ สำนักพิมพ์ CORE Function

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .