ตำนานกำเนิดพระพิฆเณศวร จาก คัมภีร์สกันทปุราณะ

ในคัมภีร์อินเดียโบราณ กล่าวถึงเรื่องราวการถือกำเนิดของพระพิฆเณศวรว่า พระแม่อุมาเทวีหรือพระนางปารวตี ทรงขัดถูพระวรกาย และทรงปั้นชายหนุ่มรูปงามจากเครื่องประทินผิวที่ออกมาจากพระวรกายนั้น พระนางได้ทรงชุบชีวิตให้แก่รูปปั้นเป็นหนุ่มรูปงาม เด็กหนุ่มผู้นั้นลุกขึ้นแล้วกล่าวว่า จะให้หม่อมฉันทำสิ่งใด ขอพระองค์ได้โปรดบัญชา

พระแม่อุมาเทวีจึงตรัสว่า ในขณะที่พระนางกำลังสรงน้ำ อย่าให้ใครล่วงล้ำเข้ามาได้เด็ดขาด จากนั้นเด็กหนุ่มผู้นี้ก็ไปยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตู

ขณะนั้น พระศิวะเสด็จมา และต้องการเข้าไปข้างในที่พระนางอุมาเทวีกำลังสรงน้ เด็กหนุ่มจึงเข้าขัดขวาง จนเกิดการต่อสู้กัน เด็กหนุ่มใช้ไม้กระบองตีที่หน้าผากของพระศิวะ พระศิวะโกรธจัด จึงใช้ตรีศูลตัดศีรษะเด็กหนุ่มสิ้นชีวิต

พระแม่อุมาเทวีเห็นพระโอรสของพระนางสิ้นชีวิต ก็ทรงกันแสงร่ำไห้ พระศิวะเห็น คชาสูร (มารช้าง) อยู่แถวนั้นด้วย จึงตัดศีรษะคชาสูรไปสวมเข้ากลับเด็กหนุ่ม เด็กหนุ่มผู้นั้นจึงลุกขึ้นนั่งอยู่หน้าพระศิวะ พระศิวะจึงขนานนามเด็กชายนี้ว่า คชานนท ซึ่งก็คือ พระพิฆเนศ นั่นเอง

นอกจากนี้ ในคัมภีร์ปุราณะยังกล่าวถึงกำเนิดของพระพิฆเนศไว้อีกแห่งหนึ่งว่า เมื่อพระแม่อุมาเทวีเอาน้ำมันและธุลีจากพระวรกาย มาผสมกันแล้ว ได้เดินทางไปยังปากน้ำคงคา ณ ที่นั้น มีรากษสเป็นช้าง ชื่อมาริณี พระนางอุมาเทวีทรงประทานน้ำมันผสมกับธุลีจากพระวรกายให้นางรากษสผู้นั้นไปรับเอาไปกินเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงตั้งครรภ์ เกิดเป็นโอรสมีเศียรเป็นช้าง 5 เศียร พระนางอุมาเทวีทรงรับไว้เป็นพระโอรส พระศิวะเองก็ยอมรับและยังบันดาลให้เศียรทั้งห้าเศียรรวมเข้ากันเป็นเศียรเดียว จากนั้นจึงประทานพระนามว่า วิฆเนศวร ซึ่งหมายถึงผู้ขัดขวางซึ่งความขัดข้อง

จากหนังสือ พระพิฆเนศวร เทพผู้ประทานความสำเร็จ เจ้าแห่งศิลปวิทยา

รองศาสตราจาร์ ดร.ศานติ ภักดีคำ สำนักพิมพ์อมรินทร์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .