องค์พระพิฆเณศวรในสังคมไทยปัจจุบัน

หลังจากรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สังคมไทยได้ให้ความสำคัญและมีการนับถือพระพิฆเนศในฐานะของเทพแห่งความสำเร็จ และ เทพแห่งศิลปวิทยาการ ตามคติของอินเดียมากขึ้น จากเดิมที่มีความสำคัญเฉพาะในด้านพิธีกรรมและด้านช้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา และ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังที่ปรากฏว่าในเวลาต่อมา ได้มีการสร้างประติมากรรมรูปเคารพของพระพิฆเณศวรขึ้นหลายแห่ง โดยสืบทอดคติการบูชาในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการเป็นหลัก โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรมศิลปากร เช่น รูปปูนปั้นที่หน้าบันอาคารวิทยาลัยช่างศิลป์ รูปปูนปั้นผนังด้านหน้าของอาคารวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร่วมทั้ง รูปปูนปั้นลอยตัวที่ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของโบสถ์วัดพระแก้ววังหน้า เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการสร้างประติมากรรมรูปพระพิฆเณศวร ในฐานะเทพแห่งศิลปวิทยาการ ในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาการและศิลปะด้วย เช่น พระพิฆเนศที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระพิฆเณศวรที่กองดุริยางค์ทหารบก

การบูชาพระพิฆเณศวรยังปรากฏในฐานะอื่นด้วย เช่น ถือว่าพระพิฆเณศวรเป็นหัวหน้าคณะบริวารของพระศิวะ จึงมีการสร้างประติมากรรมพระพิฆเนศที่ กองพลที่ 1 ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

รวมทั้งมีการนับถือในฐานะที่เป็นเจ้าผู้ประทานความสำเร็จ ความเจริญรุ่งเรือง และยังหมายถึง ความสำเร็จในด้านการค้าธุรกิจ เป็นต้น จึงทำให้มีการสร้างประติมากรรมรูปพระพิฆเณศวร เพื่อให้ประชาชนสักการบูชาในที่ต่างๆ ทั้งตามวัดหลายแห่ง และมีการตั้งศาล เพื่อสักการบูชาตามหมู่บ้าน รวมถึงศูนย์การค้าหลายแห่ง เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันการนับถือพระพิฆเณศวรในสังคมไทย จึงได้เป็นที่นิยมแพร่หลาย เพราะถือว่าการบูชาพระพิฆเณศวร จะทำให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในด้านการงาน และ การค้า อันเป็นที่มา ให้พระพิฆเณศวรเป็นเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ได้เป็นที่รู้จักกันดีในสังคมไทย

จากหนังสือ พระพิฆเนศวร เทพผู้ประทานความสำเร็จ เจ้าแห่งศิลปวิทยา

รองศาสตราจาร์ ดร.ศานติ ภักดีคำ สำนักพิมพ์อมรินทร์

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .