องค์พระนารายณ์ หรือ องค์พระวิษณุ

image

พระนารายณ์หรือพระวิษณุ เป็นเทพเจ้า 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์ และพระอิศวรพระนารายณ์ถือเป็นพระผู้สงวนปกป้องรักษาโลก เมื่อเกิดเหตุเภทภัยต่างๆพระนารายณ์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญเสมอ เมื่อพราหมณ์แบ่งแยกเป็นนิกายต่างๆมากขึ้น แต่ละนิกายก็เลือกนับถือและยกย่องพระเจ้าของตน เช่นพวกที่นับถือพระวิษณุก็ได้พยายามนำเอาปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าองค์อื่น มายกให้กับพระวิษณุหรือพระนารายณ์จนหมด แม้แต่การสร้างโลกซึ่งแต่เดิมเป็นของพระพรหมก็นำมายกให้พระนารายณ์ ถึงกับมีตำนานว่าพระนารายณ์แบ่งภาคเป็นพระพรหมเพื่อสร้างโลกขึ้นหรือเท่ากับพระนารายณ์เป็นผู้สร้างโลกนั้นเอง ในหนังสือเทพเจ้าและสิ่งน่ารู้พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้กล่าวไว้ว่า พระนารายณ์เป็นที่นับถือแห่งชนในมัธยมประเทศเป็นอันมาก ได้มีพยานปรากฏอยู่คือ เทวสถานอันเป็นที่บูชาพระนารายณ์นั้นมีอยู่มากกว่าของพระเป็นเจ้าอื่น

การกําเนิดพระนารายณ์ตามคติศาสนาฮินดู เมื่อพราหมณ์แบ่งแยกนิกายเป็นสาขาต่างๆมากขึ้น ผู้ที่นับถือพระวิษณุก็ได้นำอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของเทพเจ้าองค์อื่นโดยเฉพาะพระพรหมและพระศิวะหรือพระอิศวร มารวมมไว้ในพระวิษณุหรือพระนารายณ์ เช่น มีตำนานว่าพระนารายณ์แบ่งภาคไปเป็นพระพรหม โดยเล่าไว้ว่าเมื่อพระวิษณุบรรทมหลับ ทรงสุบินนิมิตเห็นการสร้างโลก บันดาลให้มีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีหรือสะดือ ในกลางดอกบัวมีพระพรหมบังเกิดขึ้น เมื่อพระพรหมทรงสร้างโลกจึงเท่ากับพระนารายณ์เป็นผู้สร้างไปโดยปริยาย ในหนังสือวิษณุปุราณะ ได้กล่าวไว้ว่า โลกนี้ได้บังเกิดมาแต่พระวิษณุ โลกนี้อยู่ในพระองค ์พระองค์เป็นผู้บันดาลให้โลกนี้คงอยู่และสูญไป พระองค์ไซร้คือโลกนี้แล้ว

แต่เดิมพระวิษณุเป็นเทพเจ้าธรรมดาองค์หนึ่งเท่านั้น ภายหลังเมื่อมีผู้นับถือมากขึ้นพระองค์จะได้รับการยกย่องและจัดให้เป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีมูรติ หรือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 3

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

. . . . . . . . .