Posts Tagged ‘ประวัติพระอินทร์’

พระอินทร์ ตำนานพระอินทร์ ประวัติพระอินทร์

เหตุที่พระอินทร์มีสีเขียว

คอลัมน์ พันธุ์แท้พระเครื่อง / หนังสือพิมพ์ข่าวสด

พระอินทร์ เป็นเทพที่รู้จักกันดีในบ้านเรา เพราะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษยโลก ท่านจะลงมาโปรดมนุษย์อยู่เนืองๆ เป็นที่ทราบกันว่า ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นที่ 2 ของฉกามาพจร หรือสวรรค์ 6 ชั้น ชื่อ ดาวดึงษา หรือ ไตรตรึงษา แปลว่า สามสิบสาม หมายถึงหมู่เทพที่ชาติก่อนเป็นเพื่อนร่วมทำบุญด้วยกันมา 33 องค์ ประทับนั่งอยู่บนเศียรช้างเอราวัณ 33 เศียร มี พระอินทร์เป็นประธาน บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี้ จะมีสิ่งประหลาดมหัศจรรย์มากมาย เช่น แท่นบัณฑุกัมพล ที่ปกติจะอ่อนนั่งจมลึกถึงสะดือ แต่หากมีคนดีเดือดร้อน ก็จะ “แข็งดั่งศิลาประหลาดใจ” ทำให้พระอินทร์ต้องลงมาช่วย นอกจากนี้ยังมีต้นปาริชาต ที่ใครได้กลิ่นก็จะระลึกชาติได้ มหาเจดีย์จุฬามณี ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วและเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ฯลฯ และเหตุที่เขียนเรื่อง ทำไมพระอินทร์มีร่างกายผิวพรรณเป็นสีเขียว ในฉบับนี้นั้น ก็เนื่องจากมีผู้อยากรู้ถามเข้ามามากและยังไม่ได้ลองตั้งใจตอบจริงๆ จังๆ สักที อาจเป็นเพราะตัวเองก็ยังงงๆ อยู่ว่า เวลานึกถึงเทพองค์อื่นก็จะไม่มีสีสันวรรณะพิเศษอย่างเช่นพระอินทร์เลย

“พระอินทร์” เป็นเทพชั้นสูงมาตั้งแต่ก่อนยุคพระเวทในอินเดีย หรืออาจกล่าวได้ว่าช่วงอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุของชาวดราวิเดียนหรือพวกมิลักขะที่พ่ายแพ้ให้กับอารยัน ก็มีการนับถือพระอินทร์กันมาแล้ว ยิ่งยุคพระเวทต้นๆ พวกพราหมณ์นับถือว่าพระองค์เป็นเทพสูงสุดก่อนจะหันมานับถือ เทพตรีมูรติ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และพระอิศวร เสียอีก
Read more »

. . . . . . . . .