Archive for the ‘องค์พระพิฆเนศ รูปภาพพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเณศวร รูปปั้นพระพิฆเนศวร’ Category

วัดแขกแห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย

รูปปั้นของเหล่าทวยเทพ บนโคปุรัมของวัดฮินดู (วัดแขก) แห่งหนึ่งในประเทศอินเดีย ปรากฎทั้งรูปปั้นขององค์พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ทรงครุฑ พระขันทกุมาร และเหล่าเทพี

พระแม่สรัสวตี (เทพีแห่งสติปัญญา) , พระแม่ลักษมี (เทพีแห่งความร่ำรวย) และ พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ)

พระแม่สรัสวตี (เทพีแห่งสติปัญญา) , พระแม่ลักษมี (เทพีแห่งความร่ำรวย) และ พระพิฆเนศ (เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ) ภาพโดย by Meanest Indian flickr

ภาพพระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความรัก ความร่ำรวย การค้าขาย และความสุขสมบูรณ์ ประทับร่วมกับ พระแม่สรัสวตี เทพีแห่งปัญญา การศึกษาเล่าเรียน และ องค์พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จทุกประการ

ภาพองค์พระแม่ลักษมี มหาเทวีแห่งความรัก ความร่ำรวย การค้าขาย และความสุขสมบูรณ์ ประทับร่วมกับ พระแม่สรัสวตี เทพีแห่งปัญญา การศึกษาเล่าเรียน และ องค์พระพิฆเณศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จทุกประการ
Some rights reserved by dragoheart, flickr

องค์พระพิฆเนศ กำลังประกอบพิธีบูชาศิวลึงค์ พร้อมด้วยพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี

พระพิฆเณศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระองค์ทรงเป็นเทพผู้จงรักภักดีและกตัญญูต่อบิดาและมารดา
จึงได้ประกอบพิธีบูชาศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะผู้เป็นพระบิดา
ในภาพนี้ เมื่อพระพิฆเนตรได้ประกอบพิธีบูชาพระศิวะแล้ว
องค์พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ก็ได้เสด็จมาทรงประทานพรให้กับพระพิฆเนศ

หนูมุสิกะ พิงหลังองค์พระพิฆเนศ

มุสิกะ คือ หนู ซึ่งเป็นพาหนะและบริวารของพระพิฆเนศ
ในภาพนี้ เจ้าหนูกำลังยืนพิงพระพิฆเนศอย่างสบายอารมณ์
ภาพจาก masalacook.typepad.com

องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู ละเอียดและงดงาม

องค์พระพิฆเนศดินปั้น พระพักตร์สีขาว พระวรกายสีชมพู เป็นองค์พระพิฆเณศที่สร้างได้สวยงาม มีความละเอียดและสมส่วนอย่างน่าทึ่ง พระกรหนึ่งทรงลูกศร พระกรหนึ่งทรงจักร สองพระกรข้างหน้าทรงท่ามุทรา สวมสร้อยประคำสีขาว
Some rights reserved by Old Creeper

พระพิฆเนศปั้นจากหินทราย ปางถือขนมโมทกะ

องค์พระพิฆเนศปั้นขึ้นมาจากหินทราย ดูเรียบง่าย มีเสน่ห์ และสวยงามมาก พระกรข้างหนึ่งถือถ้วยใส่ขนมโมทกะ อันเป็นขนมที่พระพิฆเณศทรงโปรด

Some rights reserved by matley0

องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม บนผนังวัดฮินดูใน Jaffna

องค์พระพิฆเนศอันสวยงาม ประทับนั่งบนผนังวัดฮินดูแห่งหนึ่งใน Jaffna
Some rights reserved by decafinata, flickr.com/photos/decafinata

ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี

ภาพการแห่องค์พระพิฆเนศเพื่อไปลอยลงสู่แม่น้ำในเทศกาลคเณศจตุรถี
พระพิฆเนศที่สร้างจากดินปั้น ทำสีให้เหมือนโลหะ องค์ใหญ่มาก ผู้ศรัทธาร่วมกันแห่เพื่ออัญเชิญองค์ท่านไปลอยลงสู่ทะเล เสมือนการส่งพระองค์กลับคืนสู่สรวงสวรรค์ ในวันคเณศจตุรถี หรือ วันประสูติองค์พระพิฆเนศ
Some rights reserved by amitshahc, flickr.com/photos/amitshahc

Some rights reserved by amitshahc

. . . . . . . . .