Archive for the ‘องค์พระศิวะ รูปภาพพระศิวะ องค์พระอิศวร การบูชาพระศิวะ’ Category

องค์พระศิวะมหาเทพ วัดโกเณศวรัม ประเทศศรีลังกา

25551014-225609.jpg

องค์พระศิวะมหาเทพ ผู้ทำลายสิ่งชั่วร้าย
ประดิษฐาน ณ วัดโกเณศวรัม ประเทศศรีลังกา

พระศิวะ และ พระแม่อุมามหาเทวี ในภาค พระอรรถนารีศวร การรวมร่างของสองเทพ

25551014-225832.jpg
รูปภาพองค์พระศิวะ และ องค์พระแม่อุมาเทวี ในภาค พระอรรถนารีศวร การรวมร่างของสองเทพ

องค์พระพิฆเนศ กำลังประกอบพิธีบูชาศิวลึงค์ พร้อมด้วยพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี

พระพิฆเณศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระองค์ทรงเป็นเทพผู้จงรักภักดีและกตัญญูต่อบิดาและมารดา
จึงได้ประกอบพิธีบูชาศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะผู้เป็นพระบิดา
ในภาพนี้ เมื่อพระพิฆเนตรได้ประกอบพิธีบูชาพระศิวะแล้ว
องค์พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ก็ได้เสด็จมาทรงประทานพรให้กับพระพิฆเนศ

พระศิวะ และ พระแม่อุมาเทวี คู่มหาเทพ-มหาเทวี ที่มีผู้บูชามากที่สุด

พระศิวะ คือ มหาเทพผู้มีพลังในการทำลายล้าง
พระแม่อุมาเทวี คือ มหาเทวีผู้ประทานชีวิตแด่มนุษย์

รูปพระศิวะมหาเทพ ผู้ทรงประทานความสุขแก่มวลมนุษย์

ในภาพเขียนนี้ คือองค์พระศิวะ หรือ พระอิศวร
พระองค์ทรงเป็นมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้มีความยิ่งใหญ่
ทรงมีอำนาจในการทำลายล้างทุกสรรพสิ่ง

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง ของสามมหาเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

พระตรีมูรติ แบบรวมร่าง (สามเศียร พระวรกายเดียว)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

พระตรีมูรติ การรวมกันของพระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ มหาเทพผู้ประทานพรด้านความรัก กิจการงาน ความก้าวหน้าในชีวิต

รูปภาพพระตรีมูรติ (แบบแยกร่าง ประดิษฐานร่วมกัน)
พระตรีมูรติ คือการรวมกันของมหาเทพทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระพรหม พระวิษณุ และ พระศิวะ
มีทั้งแบบรวมร่าง และ แบบแยกร่าง

พระอรรธนารีศวร ครึ่งพระศิวะ ครึ่งพระแม่อุมา

พระอรรธนารีศวร คือ การรวมร่างของมหาเทพ-มหาเทวี หรือ ครึ่งหนึ่งเป็นพระศิวะ ครึ่งหนึ่งเป็นพระแม่อุมาเทวี บูชาเพื่อสิริมงคลทุกประการ

. . . . . . . . .