Archive for the ‘องค์พระแม่ลักษมี รูปภาพพระแม่ลักษมี บูชาพระแม่ลักษมี’ Category

รูปภาพองค์พระแม่ลักษมี สร้างจากสำริด เทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์ ทรงดอกบัว ประทานพร

รูปภาพองค์พระแม่ลักษมี สร้างจากสำริด
Some rights reserved by patrix99, flickr

องค์พระแม่ลักษมีเทวี เทพเจ้าผู้เลอโฉมที่สุด

รูปพระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความรัก

องค์พระแม่ลักษมีเทวี เทพเจ้าผู้เลอโฉมที่สุด

รูปภาพพระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความรัก ความงาม และความมั่งคั่ง

รูปภาพพระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความรัก ความงาม และความมั่งคั่ง

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความร่ำรวย และเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์

พระแม่ลักษมี เทพีแห่งความร่ำรวย และเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าแห่งความรัก

พระแม่ลักษมี เทพเจ้าแห่งความร่ำรวย ความสมบูรณ์ และความรัก

พระแม่ลักษมี คือ เทพเจ้าผู้ประทานความรัก ความสมบูรณ์ในชีวิต
Read more »

องค์พระแม่ทุรคา (พระแม่อุมา) ในเทศกาลนวราตรี หรือ พิธีบูชาพระแม่มหาเทวี

พระแม่ทุรคาเทวี อีกพระนามหนึ่งของพระแม่ปารวตี (อุมาเทวี)
ลิขสิทธิ์ภาพของ All Rights Reserved By bhaskarbhai, flickr

. . . . . . . . .