องค์พระแม่ทุรคาเทวี มหาเทวีผู้ทรงพลังและประทานพร

องค์พระแม่ทุรคาเทวี มหาเทวีผู้ทรงพลังและประทานพร
มีดวงพระเนตรที่สามกลางพระนลาฏ สามารถเผาผลาญทุกสรรพสิ่งได้
พระแม่ทุรคาหรือพระแม่ทุรกาเทวี เป็นภาคอันยิ่งใหญ่แห่งพระแม่อุมาเทวีหรือพระนางปารวตี

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .