พระนรสิงหาวตาร หรือ พระนรสิงห์ อวตารของพระวิษณุ (พระนารายณ์สิบปาง)

vishnu-as-narasimha-avatar-killing-demon-hiranyakashipu-BZ34_l

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .