พระแม่อุมาเทวี พระพักตร์อันงดงามของมหาเทวีแห่งจักรวาล

พระแม่อุมาเทวี คือมหาเทวีผู้ประทานชีวิตที่ดีงามแก่มนุษย์
การบูชามหาเทวีพระองค์นี้ จะนำมาซึ่งความสำเร็จและความผาสุก

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .