องค์พระแม่ทุรคา (พระแม่อุมา) ในเทศกาลนวราตรี หรือ พิธีบูชาพระแม่มหาเทวี

พระแม่ทุรคาเทวี อีกพระนามหนึ่งของพระแม่ปารวตี (อุมาเทวี)
ลิขสิทธิ์ภาพของ All Rights Reserved By bhaskarbhai, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .