องค์พระแม่อุมาเทวีในภาคพระแม่ทุรคาเทวี เทพเจ้าแห่งสรรพชีวิต

พระแม่ทุรคาเทวี อีกพระนามหนึ่งของพระแม่ปารวตี (พระแม่อุมาเทวี)
พระแม่ทุรคาคือมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงประทานความสุขแก่มนุษย์
ลิขสิทธิ์ภาพของ All Rights Reserved By ~ladanseuse, flickr

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .