องค์พระพิฆเนศ กำลังประกอบพิธีบูชาศิวลึงค์ พร้อมด้วยพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี

พระพิฆเณศวร์ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ
พระองค์ทรงเป็นเทพผู้จงรักภักดีและกตัญญูต่อบิดาและมารดา
จึงได้ประกอบพิธีบูชาศิวลึงก์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะผู้เป็นพระบิดา
ในภาพนี้ เมื่อพระพิฆเนตรได้ประกอบพิธีบูชาพระศิวะแล้ว
องค์พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี ก็ได้เสด็จมาทรงประทานพรให้กับพระพิฆเนศ

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

. . . . . . . . .